відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Публікації Л.Д. Кучми

Версія для друку
12.11.2010

ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИСНОВКИ НА МАЙБУТНЄ

Серед багаточисельних робіт, при­свячених аналізу трансформації украї­нського суспільства в останні десяти­ліття, значний інтерес викликають ті, в яких представлено перетворення в еко­номічній сфері. Увага до таких робіт сут­тєво зростає, особливо якщо їх автора­ми є перші особи держави, що безпосе­редньо причетні до прийняття доленос­них для українського народу рішень.

У рецензованій книзі Л.Д. Кучми "Зламане десятиліття" в живій формі все­бічно та об'єктивно аналізується широкий спектр трансформаційних перетворені, у нашому суспільстві, критично осмислю­ються причини здобутків і невдач украї­нської економіки на непростому шляху її реформування. В центрі уваги досліджен­ня перебуває останнє десятиліття історії України, яке ознаменувалося значною кількістю драматичних подій, а також по­шук відповіді на питання, з яких саме при­чин українська економіка понесла значні втрати в роки світової економічної кри­зи. На основі зіставлення зі світовим дос­відом, аналізу величезного масиву інфор­мації автор виявляє причини спаду к еко­номічному розвитку України та окреслює шляхи виходу з кризи.

Значна увага приділена аналізу концептуальних засад проведення рин­кових перетворень в Україні. На думку автора, реформування економічної си­стеми слід здійснювати на основі тео­ретичних постулатів лібералізму, рин­кового радикалізму. В роботі аналізу­ються надзвичайно складні, супереч­ливі та неоднозначні за своїми соціаль­но-економічними наслідками процеси у нерозривному зв'язку з політичною боротьбою, гострим і безкомпромісним зіткненням майнових інтересів різно­манітних політичних і промислових угрупувань. При цьому правомірно ак­центується увага на суттєвому впливі політики на економіку, яка може або всіляко сприяти соціально-економічно­му розвитку, або,навпаки,гальмувати його. Невдачі у здійсненні ринкових реформ в останні роки автор пов'язує з відходом від концептуальних засад, розроблених, але не впроваджених центральними та місцевими органами державної виконавчої влади.

У нерозривному зв'язку з рефор­муванням відносин власності в книзі розглядається становлення великого і середнього бізнесу, малого підприєм­ництва, участь іноземного капіталу в економіці України, аналізуються ті проблеми, розв'язання яких дозволить прискорити темпи соціально-економі­чного розвитку нашого суспільства.

У книзі детально аналізуються ме­таморфози промислової політики з по­чатку 90-х років і до наших днів, право­мірно підкреслюється, що єдиним шля­хом для виживання провідних галузей української економіки в умовах глоба­лізації є модернізація, впровадження інноваційної моделі їх розвитку.

Значне падіння обсягів виробницт­ва в українській промисловості в роки світової економічної кризи правомірно пов'язується з відсутністю в цій галузі інноваційної "заначки" та спадом обся­гу інвестицій, кредитів, доходів, при­бутків, зростанням податкового та бор­гового навантаження на підприємства.

Центральне місце у рецензованій роботі посідають питання енергозабез­печення, детально, проаналізовано стан основних енергетичних галузей еконо­міки, аргументовано окреслено основні шляхи системного розв'язання енерге­тичних проблем, визначено основні на­прями розвитку енергоконверсії.

Значна увага приділяється аграрній реформ: та її стрижню — земельним відносинам з позиції селяноцентризму, споконвічного прагнення селянина бути господарем на своїй власній землі. Розкрито також не менш соціально вразливі напрями ринкових перетво­рень, зокрема: питання приватизації державних і колективних сільськогос­подарських підприємств, розбудови інфраструктури внутрішнього продо­вольчого ринку, політику державної підтримки сільських товаровиробників, формування сучасного людського і соціального капіталу на селі тощо.

Автор веде відверту професійну роз­мову з читачем, не прикрашаючи супе­речливий і різноплановий характер трансформації сільського укладу життя. Проблеми сьогодення селян і села орган­ічно вплетені в їх історичні витоки.

Наведено досвід зарубіжних країн при проведенні аналогічних перетворень в аграрній сфері. Здійснено порівняль­ний аналіз з перехідними економіками країн колишнього соціалістичного табо­ру. Не залишені без відповіді найгостріші доленосні питання для Украї­ни, а саме: обіг земель сільськогоспо­дарського призначення, володарювання так званих агрохолдингів з їх "земель­ними банками", купівля-продаж корпо­ративних прав на оренду земельних ча­сток (паїв), низька конкурентоспро­можність вітчизняних агроформувань, виклики процесу лібералізації режимів торгівлі сільськогосподарською продук­цією та продовольством, занепад соц­іальної інфраструктури і сільської посе­ленської мережі, безробіття, безпреце­дентна бідність та майнове розшаруван­ня українських селян тощо.

Отже, перед нами постає панорам­не полотно політичної, економічної, соціальної та гуманітарної трансфор­мації українського села за останні два десятиліття.

Заключні розділи книги присвячені розвитку будівельної галузі й транс­порту України, в яких ґрунтовно анал­ізуються ринкові перетворення, почи­наючи з 90-х років XX століття, досяг­нуті на цій основі успіхи та причини їх кризового стану в наш час. Функціону­вання й розвиток транспортного ком­плексу розглядається комплексно та з позицій необхідності його модернізації на ринкових засадах.

Книга містить значну кількість кон­структивних та продуктивних пропо­зицій щодо державного регулювання української економіки в умовах світової економічної кризи та глобалізаційних процесів, котрі можна розглядати як орієнтири для подальших стратегічних ринкових перетворень в економіці та суспільному житті. Слід підкреслити, що аналіз всього комплексу проблем, які розв'язувала і розв'язує українська дер­жава в національній економіці, по­рівнюється з діяльністю державних структур економічно розвинених країн світу в подібних ситуаціях, а зовнішня політика України в постсоціалістичний період її розвитку розглядається як дієвий чинник її подальшого соціально-економічного розвитку, пошуку достой­ного місця серед інших країн світу.

Червоною ниткою через всю книгу проходить думка про необхідність ос­мислення процесу реформування еко­номіки України на ринкових засадах. Викладений матеріал спонукає до гли­боких роздумів, критичного осмислен­ня здобутків і невдач, необхідності трансформаційних змін в економіці, міжнародних, суспільних відносинах задля зростання добробуту українсь­кого народу.Рецензенти:

В. Г. Федоренко, доктор економічних наук, професор

О. М. Могильний, доктор економічних наук, доцент

М. М. Руженський, кандидат економічних наук, професор

Журнал "Економіка та держава"

№10, жовтень 2010 р

Повернутися назад до розділу